خدمات فیلم سازی مستند

خدمات عکاسی تجاری

ساخت فیلم مستند شهری و روستایی

ساخت فیلم مستند شهری و روستایی

با توجه به اینکه ساخت فیلم مستند کاری دشوار است و در واقع شبیه به کارهای سینمایی ساخته می شود ما برای داشتن یک فیلم مستندی که دیده شود و مورد استقبال قرار گیرد…

ساخت فیلم مستند صنعتی

ساخت فیلم مستند صنعتی

از آن جایی که  تمامی کارخانجات صنعتی ما نیازمند فیلم مستندی برای ارائه در نمایشگاه ها و نشان دادن نحوه اجرای کار خود به دیگر تولیدکننده ها و مجموعه…

ساخت فیلم مستند زندگی نامه

ساخت فیلم مستند زندگی نامه

فیلم های مستند زندگی نامه در واقع برای نشان دادن چهره یک فرد و شخصیت و نحوه زندگی انسانی مهم ساخته می شود تا ما بتوانیم او را به عموم مردم بشناسانیم…

ساخت مستند تاریخی

ساخت فیلم مستند تاریخی

این فیلم مستند جز آثارهنری است.نوعی سند سازی نسبت به واقعیت جاری و سیالی هستندکه مجموعه هنری تصویرسازبا استفاده از بروزترین تجهیزات و کادری تحصیلکرده …